Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodu Voda k Vám.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

    a) Na emailovou adresu provozovatele.

    b) Poštou na adresu provozovatele.

    c) Reklamačním formulářem.

    d) Osobním doručením.

Kupující je povinen uvést:

    a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu)

    b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

    c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na obchod@vodakvam.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky se řídí obchodním zákoníkem. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla firmy Voda k Vám, tj. Klimšova 750, Petřvald, 735 41. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad.

c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

    * poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),

    * porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

    * použitím zboží k jiným účelům než je určeno,

    * zboží bylo poškozeno živly,

    * zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

e) Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila při opravě.

3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizuje Voda k Vám, tj. v tomto případě Klimšova 750, Petřvald.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2009. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.